1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برنامه درسی پنهان، کم توان ذهنی، مهارت های اجتماعی
سال 1398
پژوهشگران صغری اکبری چرمهینی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در دوره ی ابتدایی است که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به کار بودند. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 100 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها با توجه به مطالعات به عمل آمده و بررسی مقدماتی منابع، پرسشنامه ای تدوین گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در سطح مناسب یعنی 97/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار spss در دو بخش توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی به میزان متفاوتی تاثیرگذار است. در بین مؤلفه های مورد بررسی، بالاترین میزان اثر گذاری مربوط به مؤلفه ی تعامل معلمان با دانش آموزان می باشد. مؤلفه های تعامل دانش آموزان با یکدیگر، قوانین و مقررات مدرسه، تعامل معلمان و کارکنان مدرسه و محیط فیزیکی مدرسه به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.