1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش برنامه درسی پنهان در تفکر انتقادی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برنامه درسی پنهان، تفکر انتقادی، دانشجویان دانشگاه اراک
سال 1399
پژوهشگران فاطمه کیشانیان(دانشجو)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، صغری اکبری چرمهینی(استاد مشاور)

چکیده

هدف این مقاله، بررسی نقش برنامه درسی پنهان در تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه اراک می باشد. با توجه به پیشینه موجود در این زمینه، الگویی متشکل از پنج فرضیّه مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر به روش کمی و از نوع پیمایشی _ همبستگی به اجرا درآمد و اطلاعات به کمک پرسشنامه گرداوری شد. که روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا وسازه و پایایی آن ها با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شده است. در تحقیق حاضر برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. جامعه نمونه 7232 نفر برآورد شد و با توجه به جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه 635 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک انتخاب شد. در ایـن پـژوهش بـرای بررسـی و آزمون فرضیه ها، داده های به دست آمده به کمک نـرم افـزار SPSS در سـطح اطمینـان 95 درصد مـورد تجزیـه و تحلیـل قرار گرفت . نتایج نشان داد که ساختارفیزیکی، جو اجتماعی، روابط موجود در دانشگاه، تشویق و تنبیه، فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی رابطه مثبت و معنی دار دارد.