1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش اجرای طرح ارزشیابی توصیفی بر میزان استفاده از روش های فعال تدریس و کاربرد ابزارهای نوین ارزشیابی توسط معلمان پایه های پنجم و ششم ابتدایی منطقه شاوور در سال تحصیلی 92-93
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی توصیفی، روش های فعال تدریس ، ابزارهای ارزشیابی
سال 1393
پژوهشگران حمزه جریپ(دانشجو)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، منصور عبدی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش اجرای ارزشیابی توصیفی بر استفاده از روشهای فعال تدریس و به کارگیری ابزارهای مختلف ارزشیابی توسط معلمان پایه های پنجم و ششم ابتدایی منطقه شاوور در سال تحصیلی 93-92 بود. جامعه آماری کلیه معلمان پایه های پنجم و ششم منطقه شاوور در سال تحصیلی مذکور بوده که تعداد آنها 165 نفر بود و نمونه آماری تمام جامعه بود. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته روشهای فعال تدریس و پرسشنامه محقق ساخته ابزارهای نوین ارزشیابی بود که در قالب یک پرسشنامه کلی میان نمونه توزیع گردید. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای طرح ارزشیابی توصیفی بر میزان استفاده از روشهای فعال تدریس و میزان کاربرد ابزارهای نوین ارزشیابی تاثیر معناداری نداشته است.