1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان مبتنی بر تاب آوری هیجانی انطباق پذیری و همبستگی خانواده در زوجین ناسازگار شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تاب آوری هیجانی، همبستگی وانطباق پذیری خانواده، ناسازگاری زناشویی
سال 1399
پژوهشگران رخساره صیدمحمدی(دانشجو)، منصور عبدی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) برتاب آوری هیجانی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده در زوجین ناسازگار بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین ناسازگار شهر اراک بود که به منظور انجام این پژوهش 30 زوج مراجعه کننده به کلینیک روان شناختی بهاران شهر اراک به شیوه نمونه گیری طبقه ای و سپس از بین آن ها به شیوه نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. ابزار مورداستفاده عبارت اند از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر(1976)، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) ، پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون و همکاران (1985). گروه گواه طی 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) قرار گرفتند. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس با استفاده از SPSS 22 استفاده شد. مقدار ضریب اتا نشان می دهد، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری هیجانی 42 درصد، انطباق پذیری 50 درصد و همبستگی 31 درصد بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند تاب آوری هیجانی، انطباق و همبستگی خانواده در زوجین ناسازگار را افزایش دهد.