1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر حافظه کاری و خود پنداره ریاضی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس، نقشه مفهومی، حافظه کاری، خود پنداره ریاضی
سال 1398
پژوهشگران تورج سپهوند(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)، فاطمه فراهانی(دانشجو)

چکیده

هدف و زمینه: نقشه مفهومی به عنوان یکی از راهبردهای آموزشی است که بهره گیری از آن در فرایند آموزش باعث تسهیل یادگیری می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نقشه مفهومی بر حافظه کاری و خود پنداره ریاضی در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم بود. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم دبستان شهرستان فراهان در سال تحصیلی 97-98 بودند. نمونه موردنظر، متشکل از دو کلاس 17 نفره از دانش آموزان پایه ششم دبستان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و واگذاری آن ها به گروه کنترل و آزمایش به صورت تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش آزمون حافظه ارقام وکسلر (1974) و پرسشنامه خود پنداره ریاضی مارش (1983) بود. ابتدا پیش آزمون این ابزارها انجام شد سپس گروه آزمایش به روش تدریس نقشه مفهومی و گروه کنترل با روش سنتی آموزش ریاضی را دریافت نمودند. پس از پایان 10جلسه آموزش پس آزمون دو گروه نیز اجرا شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که استفاده از روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر حافظه کاری و خود پنداره ریاضی دانش آموزان مؤثر است. نتیجه گیری: با توجه به اثر معنادار روش تدریس نقشه مفهومی بر حافظه کاری و خود پنداره ریاضی دانش آموزان و همچنین مؤثر بودن نقشه مفهومی در ایجاد یادگیری معنادار استفاده از آن می تواند به عنوان یکی از رسالت های مهم آموزش وپرورش موردتوجه ویژه قرار گیرد.