1403/03/29
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرآموزش به روش یادگیری فاصله دار بر یادگیری یادداری و علاقه به درس دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیرشهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آموزش به روش یادگیری فاصله دار، یادگیری، یادداری ، علاقه به درس ، دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
سال 1398
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)(استاد مشاور)، مریم بابایی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف: جامعیت و کارآمدی نظام آموزش و پرورش در هر جامعه ای در گرو توجه به برنامه های جامع آموزشی کلیه کودکان از جمله کودکان استثنایی و ارائه آموزش موثر به آنها است. استفاده از برنامه های آموزشی مناسب می تواند این گروه از دانش آموزان را برای رسیدن به اهداف مطلوب آموزشی یاری دهد. پژوهش حاضر با هدف کلی تاثیر آموزش به روش یادگیری فاصله دار بر یادگیری، یاد داری و علاقه به درس ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پایه سوم ابتدایی آموزشگاه استثنایی امیر ابراهیمی فخارشهر اراک در سال تحصیلی 98-1397صورت پذیرفته است. مواد و روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف ازروش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش 28 نفر از دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر پایه سوم ابتدایی اراک بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پس از انجام پیش آزمون گروه آزمایش تحت آموزش درس ریاضی به روش یادگیری فاصله دار و گروه کنترل تحت آموزش درس ریاضی به روش مرسوم قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون یادگیری و یادداری درس ریاضی و پرسشنامه علاقه به درس هارتر(2005) بود. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای هر گروه و بین گروهی برای متغیر یادداری و آزمون تحلیل کوواریانس برای متغیرهای یادگیری و علاقه به درس و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آموزش به روش یادگیری فاصله دار بر میزان یادگیری، یادداری و علاقه به درس ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر اراک تاثیر دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که چنانچه معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر از آموزش به روش یادگیری فاصله دار استفاده نمایند می توانند میزان یادگیری ،یا داری و علاقه به درس ریاضی را در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر افزایش دهند.