1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی الکترونیک بر تسهیم دانش، هوش سازمانی و رفتار خودتوسعه ای کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
یادگیری مشارکتی الکترونیک، تسهیم دانش، هوش سازمانی، رفتار خود توسعه ای
سال 1398
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، منصور عبدی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: یادگیری مشارکتی الکترونیک یکی از پدیده های است که در رویکردها و روش های آموزشی سازمان ها تحولات چشمگیری بوجود آورده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی الکترونیک بر تسهیم دانش، هوش سازمانی و رفتار خود توسعه ای کارکنان شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی انجام شد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش شبه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت توزیع برق خراسان رضوی در سال 1397 و روش نمونه گیری بصورت غیرتصادفی و داوطلبانه بود . نمونه اصلی30 نفر از کارکنانی بودند که 15 نفر از آنها به صورت سنتی آموزش دیدند و گروه گواه را تشکیل می دادند و 15 نفر دیگر بعنوان گروه آزمایش، شامل کارکنانی بودند که با روش یادگیری مشارکتی الکترونیک آموزش دیدند. محتوا آموزش برای هر دو گروه یکسان ارائه شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش یادگیری مشارکتی الکترونیک، پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن (2004)، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (2003) و پرسشنامه رفتارخودتوسعه ای ایکس یو(2007) بود. روایی و پایایی این پرسشنامه ها در این پژوهش تایید شد. برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و ... و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار spss 22 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش به روش یادگیری مشارکتی الکترونیک بر تسهیم دانش، هوش سازمانی، رفتارخودتوسعه ای تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: می توان گفت عامل مشارکت به عنوان یک رویکرد آموزشی در یادگیری الکترونیکی و فضای مجازی به عنوان محیط آموزشی، دارای نقش مؤثر و سازنده ای است. از این، رو پیشنهاد می شود مدیران و مسئولان سازمان ها، برای افزایش اثربخشی و بازدهی دوره های آموزش ضمن خدمت خود توجه ویژه ای برای بکار بردن و سود جستن از مزایای این عوامل داشته باشند.