1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش پیش دبستانی بر رشد خلاقیت و رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول کلاس های چند پایه شهرستان فراهان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آموزش پیش دبستانی، رشد خلاقیت، رشد اجتماعی، کلاس های چندپایه
سال 1398
پژوهشگران منصور عبدی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش دوره پیش دبستانی برمهارتهای زندگی دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی شهردیواندره انجام شد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع پس رویدادی یا علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول کلاس هایچندپایه ابتدایی شهرستان فراهان آنانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند و آنهایی که نگذرانده اند تشکیل می دهد. با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار 40 نفر آموزش دیده و 40 نفر آموزش ندیده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس و پرسشنامه رشد اجتماعی می باشد. اطلاعات بدست آمده حاصل از این پژوهش را از طریق آمار استنباطی و توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تی مستقل مورد بررسی قرار داده، سپس داده ها جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده که بین دانش آموزانی که تجربه دوره های پیش دبستانی با دانش آموزانی که فاقد این تجربه هستند تفاوت معناداری وجود دارد. و این خود نتیجه اثر بخشی و اهمیت دوره پیش دبستانی بر رشد خلاقیت و رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول کلاس های چندپایه را نمایان می کند.