1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه سواد رسانه ای با باورهای معرفت شناختی و اشتراک گذاری دانش معلمان ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 98-97
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سواد رسانه ای، باور های معرفت شناختی، اشتراک گذاری دانش معلمان ابتدایی
سال 1398
پژوهشگران منصور عبدی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

رابطه سواد رسانه ای با باورهای معرفت شناختی و اشتراک گذاری دانش معلمان ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 98-97 زمینه و هدف: با وجود تلاش های بسیاری که در بخش های مختلف جامعه در حوزه سواد رسانه ای انجام می شود، اما هنوز تا رسیدن به نقطه ی مطلوب فاصله بسیار است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی سواد رسانه ای با باور های معرفت شناختی و اشتراک گذاری دانش معلمان ابتدایی شهرستان دلفان می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان دلفان می باشد. و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان از 500 آموزگار ابتدایی 225 نمونه انتخاب شد. و از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد از پرسشنامه سنجش سواد رسانه ای پژوهش عزیزی(1393) و جهت سنجش باور های معرفت شناختی پرسشنامه63 سوالی شومر (1998)به کار برده شد. و جهت سنجش اشتراک گذاری دانش از پرسشنامه راجا و چانامانی(2012) استفاده شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها) و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از شاخص آماری ضریب همبستگی استفاده شد و با توجه به سطوح معناداری آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف (مقدار sigیا سطح معنی داری بزرگتر از 05/0) پیش فرض نرمال بودن برقرار است پیرسون استفاده شد. یافته ها:یافته های این پژوهش نشان داد که بین سواد رسانه ای و باورهای معرفت شناختی و اشتراک گذاری دانش آموزگاران ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 98-97 رابطه معنا دار ومثبت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که بین سواد رسانه ای و باور های معرفت شناختی واشتراک گذاری دانش معلمان رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که سازمان آموزش و پرورش با برگزاری دوره های ضمن خدمت در زمینه های چگونگی نقد و ارزیابی پیام هایی که از رسانه ها حاصل می شود، آموزگاران اقدام نماید.