1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه ی سواد رسانه ای با هویت یابی و سلامت روانی دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سواد رسانه ای ، هویت یابی ، سلامت روانی
سال 1398
پژوهشگران منصور عبدی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف : در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه ی سواد رسانه ای با هویت یابی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه اراک پرداخته شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی سواد رسانه ای با هویت یابی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه اراک در بین دانشجویان رشته ها و دوره های مختلف تحصیلی بود. مواد و روش ها : این پژوهش با استفاده از روش همبستگی و با بکار گیری پرسشنامه محقق ساخته و نمونه ای به حجم 300 نفر که از طریق فرمول کوکران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. که از دانشجویان دانشگاه اراک صورت گرفت و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش درآمار توصیفی از شاخص هایی مانند میانگین و میانه و انحراف استاندارد استفاده شد و با استفاده از آمار استنباطی ، ضریب همبستگی پیرسون و رابطه ی معناداری بین متغیرها را بررسی گردید و نتایج نهایی مشخص شد.نتایج : یافته های پژوهش حاکی است که بین سواد رسانه ای و ابعاد آن شامل آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای, درک محتوای پیام های رسانه ای, گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای, نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای و در نهایت تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای با سبک هویت یابی و سلامت روانی دانشجویان رابطه معنا داری دارد. نتیجه گیری : یافته های ما به ارتباط ضعیف رسانه ها بر هویت یابی و سلامت روانی اشاره دارد که با مطالعات برخی محققین دیگر مطابقت دارد.