1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه ی آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با انگیزه پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن، انگیزه پیشرفت تحصیلی ، اضطراب امتحان، پایه ی ششم دبستان.
سال 1397
پژوهشگران منصور عبدی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با انگیزه پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان سال ششم مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی شهر آشتیان در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد (160) نفر بودند. برای نمونه گیری ابتدا جامعه مذکور مورد شناسایی قرار گرفت و بعد از شناسایی جامعه ، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای تعیین نمونه آماری انجام شد. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های آگاهی فراشناختی از راهبرد های خواندن(مختاری و ریچارد)، انگیزه ی پیشرفت تحصیلی(فیلیپس) و اضطراب امتحان (کتل) بود که برای تعیین روایی صوری و محتوایی از اساتید متخصص مشورت گرفته شد. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید که معیار پایایی در حد بالایی مورد تایید قرار گرفت. جهت تأیید یا رد فرضیات از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد که بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با انگیزه پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه ششم ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد 53/0 از تغییرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر آشتیان (با ثابت بودن بقیه عوامل) مبتنی بر آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و نیز 17/0 از تغییرات اضطراب امتحان دانش آموزان پایه ششم شهر آشتیان (با ثابت بودن بقیه عوامل) مبتنی بر آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن پیش بینی می شود. در راستای نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود معلمان برای افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحانی دانش آموزان آگاهی فراشناختی از راهبرد های خواندن را بهبود دهند.