1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر تفکر انتقادی بر خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تفکر انتقادی ، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی
سال 1397
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف "بررسی تأثیر تفکر انتقادی بر خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان" انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع علی مقایسهای بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش در برگیرنده ی تعداد کل دانشجویان گروه علومتربیتی دانشگاه اراک بوده است که از طریق جدول کرجسی و مورگان و نمونه گیری به روش تصادفی ساده، از تعداد کل دانشجویان(245 نفر)، تعداد 150 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه ی مورد پژوهش انتخاب شدند