1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر فعالیتهای حرفه ایی مربیان پرورشی بر مسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان سوسنگرد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فعالیتهای حرفه ایی ، مسئولیت پذیری ، سازگاری اجتماعی ، فعالیتهای پرورشی
سال 1396
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، سعید شاه حسینی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیرفعالیتهای حرفه ایی مربیان پرورشی بر مسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهرستان سوسنگرد است . بی تردید آموزش و پرورش عامل توسعه و کلید رشد و ترقی هر کشوری محسوب می شود. جوامع پیشرفته از طریق تربیت نیروی انسانی خود توانسته اند دشواری های عقب ماندگی را کنار بزنند و در جاده ی هموار توسعه که همان بهبود کیفیت زندگی است گام بردارند. این پژوهش روش توصیفی ، از نوع (پس رویدادی ) بوده و در این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ 1993 و پرسشنامه استاندارد محقق ساخته مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده شد. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه که شامل کلیه دانش آموزان کلیه دانش آموزان راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان سوسنگرد بودند، پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حضوری به هر یک از بخش های مربوطه در اختیار پاسخگویان مطالعه قرار گرفت. نمونه گیری آماری در این تحقیق با استفاده از روش نمونه برداری در دسترس و هدفمند استفاده شد. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد آنالیز قرار گرفت