1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش یه روش بارش مغزی بر تفکر انتقادی ،هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش اموزان پایه دهم شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 96-1395
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بارش مغزی، تفکر انتقادی ، هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت تحصیلی
سال 1396
پژوهشگران سلمان بازوند(دانشجو)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش به روش بارش مغزی بر تفکر انتقادی، هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم مدرسه شبانه روزی شهرستان پلد ختر در سال 96-95 انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر روش از نوع شبه تجربی است. جامعه اماری این پژوهش در برگیرنده ی دانش آموزان پایه دهم متوسطه شهرستان پلدختر درسال تحصیلی 96-95 بود.نمونه پژوهشی که به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد، در برگیرنده 50 نفر از این دانش آموزان بوده است که در قالب یک گروه آزمایش 25 نفره و یک گروه گواه 25 نفره گروه بندی شده اند. به منظور گرد آوری داده ها از سه پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس(1970) ، پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) و تفکر انتقادی واتسون - گیلبرز ( 1980) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS19 بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از آموزش به روش بارش مغزی دارای تاثیری معنی دار بر افزایش تفکر انتقادی ، هوش هیجانی و انگیزش پیشر فت تحصیلی دانش آموزان پایه ی دهم است . بر این اساس ، پیشنهاد می شود که مدیران مدارس ، راهبران آموزشی و آموزگاران و معلمان استفاده از روش های فعال آموزش مانند بارش مغزی را سر لوحه کار خود قرار دهند.