1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر استفاده از وب کوئست بر عملکرد درسی، گرایش به تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله دانش آموزان پسر متوسطه اول در درس علوم تجربی در مدارس متوسطه مشهد کاوه ورودی 95-94
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
وب کوئست،تفکر انتقادی، مهارت حل مسئله، یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری الکترونیکی
سال 1395
پژوهشگران مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)(استاد مشاور)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، رضا گرجی(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از وب کوئست بر عملکرد درسی ، گرایش به تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله دانش آموزان پسر متوسطه پایه نهم دهستان مشهد کاوه در درس علوم تجربی ورودی سال 95-94 انجام گرفته است . جامعه اماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پسر پایه ی نهم دهستان مشهد کاوه در سال 95-94 ( شامل 84 نفر) بودند. نمونه گیری این پژوهش به صورت در دسترس ( داوطلبانه) صورت گرفت که در مجموع 54 نفر از تعداد کل نمونه در دو کلاس 25 نفری ( گروه آزمایش - وب کوئست ) و 29 نفری ( گروه کنترل _ سخنرانی) قرار گرفتند. با توجه به نوع موضوع روش پژوهش شبه آزمایشی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد تفکر انتقادی ، پرسشنامه حل مسئله و آزمون محقق ساخته عملکرد درسی بود . برای تحلیل داده های پژوهش در قسمت توصیفی از شاخص هایی مانند میانگین و انحراف معیار استفاده شد و برای تحلیل داده های تحقیق بعد از انجام پیش فرض های لازم مثل نرم سازی داده ها و بررسی همگونی ، از آزمون کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادکه استفاده از وب کوئست در مقایسه با روش سخنرانی بر عملکرد درسی، گرایش به تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله دانش آموزان پسر متوسطه اول مشهد کاوه در درس علوم تجربی تفاوت معناداری دارد.