1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش چندرسانه ای بر نگرش به درس، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان آبادان در سال تحصیلی 94-1393
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
چندرسانه ای- نگرش به درس- انگیزش پیشرفت- عملکرد تحصیلی
سال 1394
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، سعید شاه حسینی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش " بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای بر نگرش به درس، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان در سال تحصیلی 94-1393" می باشد روش پژوهش شبه تجربی می باشد.شرکت کنندگان در این تحقیق شامل 40 نفر دانشجوی کارشناسی رشته ی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان آبادان می باشد که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی به دو گروه 20 نفره تقسیم شدند. در گروه اول آموزش از طریق چندرسانه ای ها ارائه شد و در گروه دوم به شیوه ی تدریس سنتی آموزش داده شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ی نگرش به درس و پرسشنامه ی انگیزش پییشرفت هرمنس و آزمون معلم ساخته ی استاندارد جهت تعیین عملکرد دانشجویان بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش از طریق چندرسانه-ای بر نگرش به درس، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان موثرتر است.