1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزشیابی نرم افزارهای چند رسانه ای موسسه های گنجینه یاد، لوح و قلم و رهپویان دانش و اندیشه برای دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 94-1393
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی، نرم افزار، چندرسانه ای، استاندارد
سال 1394
پژوهشگران سعید شاه حسینی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)، محمد هاشمی قشلاقی(دانشجو)

چکیده

تحقیق حاضر به منظور ارزشیابی از نرم افزارهای ای چندرسانه ای مقطع متوسّطه دوّم (عرضه شده توسّط مؤسّسه های گنجینه یاد، رهپویان دانش و اندیشه) در سال تحصیلی 94-1393 بر اساس استاندارد های آموزشی انجام شد. استاندارد هایی که در این تحقیق به عنوان استاندارد های آموزشی مورد ارزشیابی قرار گرفتند شامل: طرّاحی پیام های آموزشی، تناسب برنامه با اهداف، تناسب برنامه با مخاطب، تعامل، روش تدریس، ارزشیابی و بازخورد بودند. جامعه آماری تحقیق شامل همه نرم افزار های عرضه شده توسط این مؤسّسه ها در سال تحصیلی مذکور بود که از میان این نرم افزارها که مجموعاً در حدود 160 نرم افزار بودند، بر اساس روش نمونه گیری سهمیه ای 45 نرم افزار از سه مؤسسه مورد نظر به طور مساوی به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. ابزار تحقیق یک چک لیست محقّق ساخته بود که با توجّه به مطالعات انجام شده در این حوزه و منابع علمی موجود و تجربیّات خود محقّق و بر اساس طیف لیکرت تنظیم شد ( از خیلی کم تا خیلی زیاد). به این ترتیب به هر گویه از نمره 1 الی 5 یک نمره اختصاص داده شد. برای هر کدام از استاندارد های مورد نظر تعدادی گویه مشخّص شده بود که در نهایت بر اساس نمره ای که کسب می کرد در یکی از سطوح ضعیف، متوسّط، خوب و یا عالی قرار می گرفت. روایی این چک لیست با استفاده از نظر اساتید متخصّص و پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی تأیید و محاسبه شد. به منظور توصیف و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار spss استفاده به عمل آمد. جهت توصیف داده ها از شاخص هایی نظیر میانگین، انحراف از میانگین، انحراف معیار، واریانس و دامنه تغییرات و به منظور مقایسه نرم افزار های مؤسّسه های مورد نظر به تفکیک هر درس و هر کدام از استاندارد های آموزشی از آزمون t مستقل استفاده شد. همچنین به منظور انجام یک ارزشیابی منسجم و دقیق به بررسی رابطه بین استاندارد های آموزشی در نرم افزارهای هر کدام از دروس پرداخته شد و برای انجام این کار از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان داد که نرم افزار های هر کدام از مؤسّسه ها در رابطه با بعضی از استاندارد ها در سطح ضعیف، در بعضی از استاندارد ها در سطح متوسّط، در بعضی از استاندارد ها در سطح خوب قرار دارند. همچنین نتایج بیان کننده وجود تفاوت معنادار بین نرم افزارهای مؤسسه های مختلف در بعضی از استانداردها