1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روش تدریس هم آموزی بر کارکردهای آموزشی و نگرش به درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 شهرستان اراک در سال تحصیلی 94-1393
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش های تدریس هم آموزی ،پیشرفت تحصیلی ،نگرش به درس
سال 1394
پژوهشگران مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)(استاد مشاور)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، زهرا غیاث آبادی فراهانی(دانشجو)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش هم آموزی بر کارکردهای آموزشی و نگرش به درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 شهرستان اراک در سال تحصیلی 94-1393 است. این پژوهش بر اساس اهداف ،از نوع تحقیقات کاربردی است و روش بکار گرفته شده شبه تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 اراک است و نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس می باشد. نمونه ی آماری تحقیق ، دو کلاس پایه ششم ابتدایی آموزشگاه شهید آگلی از مجتمع خلیج فارس بود دو کلاس به تصادف ، به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم بندی شدند.حجم نمونه در دوگروه 44 نفر بوده که 22نفر در گروه آزمایش و 22نفر در گروه گواه قرار گرفتند. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل آمار توصیفی و استنباطی( تحلیل کواریانس) انجام شد.بر اساس یافته های پژوهش استفاده از روش تدریس هم آموزی می تواند بر کارکردهای آموزشی و نگرش به درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی موثر باشد.