1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش کم‌آبی بر گیاه دارویی گل ماهور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسیدهای آلی، خشکی، فتوسنتز ، گیاهان دارویی
سال 1401
مجله فنآوری تولیدات گیاهی
شناسه DOI
پژوهشگران رضا نوروزی اصفهانی ، شهاب خاقانی ، فروغ مرتضایی نژاد ، مسعود گماریان ، امیر عزیزی

چکیده

از آنجا‌که کاربرد سالیسیلیک اسید می‌تواند موجب افزایش تحمل تنش خشکی از طریق بهبود مسیرهای متابولیک و افزایش فتوسنتز خالص شود و به‌‌منظور بررسی تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید و تنش کم‌آبی در روی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل ماهور((Verbascum songaricum ، آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد اصفهان انجام پذیرفت. بررسی حاضر باهدف تعیین تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید در سه سطح شاهد، 50 و 150 پی‌پی‌ام و تنش کم‌آبی در دو سطح آبیاری معمول و تنش کم‌آبی (آبیاری در زمان ظرفیت زراعی خاک 50 درصد) انجام پذیرفت. درنهایت، طول ریشه، وزن خشک، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ، تعداد گل ساقه اصلی، ارتفاع ساقه گل‌دهنده، کاروتنویید، کلروفیل b، کلروفیل a، آنتی‌اکسیدان و آنتوسیانین ارزیابی شد. نتایج آزمایش نشان داد که تنش، اثر کاهنده روی رشد و عوامل مؤثر در عملکرد داشت. در اثر تنش، نسبت سطح برگ ابتدا کاهش ولی با افزایش خشکی افزایش یافت. کاهش ابتدایی این ویژگی به‌دلیل کاهش سطح برگ و افزایش نهایی آن به‌دلیل کاهش شدیدتر وزن خشک کل اندام هوایی نسبت به برگ بود. کاربرد سالیسیلیک اسید باعث بهبود صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل ماهور در شرایط تنش کم‌آبی شد. درحالی‌که تیمار 50 پی‌پی‌ام سالیسیلیک اسید بیش‌ترین تأثیر را بر اکثر صفات موردبررسی نشان داد. درنتیجه، برای بهبود رشد رویشی و افزایش راندمان زایشی گیاه گل ماهور و کاهش هزینه‌های تولید در شرایط تنش، کاربرد سالیسیلیک اسید قابل توصیه است. در مطالعه حاضر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید کارآیی بالایی در افزایش عملکرد گیاه گل ماهور در شرایط آب‌و‌هوایی اصفهان از خود نشان داد.