1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، شناسایی و ویژگی های نانوکامپوزیت Ag2CrO4/Fe2O3/C3N4 و کاربرد آن به عنوان فوتوکاتالیزوری جدید برای تخریب رنگزای رودامین B
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رودامین B،تخریب فوتوکاتالیزوری، نانوکامپوزیت مغناطیسی، سینتیک
سال 1400
پژوهشگران امیر عزیزی(استاد راهنما)، پروین امیری(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه سنتز نانوکامپوزیت مغناظیسی Ag2CrO4/Fe2O3/g-C3N4 و شناسایی ساختار آن با بکارگیری روش های متداولی ازقبیل XRD، BET، VSM، FESEM و DLS انجام شد؛ و در ادامه کارایی آن به عنوان فوتوکاتالیزور در تخریب رنگزای رودامین B مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه 3 پارامتر موثر در فرایند انتخاب و با استفاده از روش طراحی آزمایش مدل سازی و بهینه سازی آن ها انجام شد. نتایج مختلف مشخصه-یابی، سنتز موفق نانوکامپوزیت فوق را که نشان دهنده ترسیب ذرات Fe2O3و Ag2CrO4 بر روی صفحاتg-C3N4 بود تایید نمود. همچنین بر اساس این نتایج قطر نانوکامپوزیت تهیه شده nm .5/15، سطح ویژه m2/g 24 و خاصیت مغناطیسی emu/g 10 در آن تعیین گردید. با توجه به آنالیز های واریانس انووا و آنالیز سطح پاسخ، وابستگی و ارتباط مناسب بین متغیرهای انتخاب شده و درصد تخریب رنگزا در مدل پیشنهادی مطلوب ارزیابی شد. بهترین شرایط عملیاتی pH اولیه 86/6، غلظت رنگزایmg/L 5/13 و مقدار نانوکامپوزیت mg/L 01/343 تعیین گردید که بیشترین بازده تخریب در مدت زمان 45 دقیقه تحت این شرایط 01/87 % بدست آمد. همچنین تحت شرایط بهینه سینتیک فرایند تخریب مطالعه شد، که منطبق با مدل شبه مرتبه اول و دارای ثابت سرعت min-10650/0 بود.