1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز و مشخصهیابی نانوذرات Fe3O4 با استفاده از عصاره آبی تفاله چای و کاربرد آن در تهیه نانوکامپوزیت Cellulose/Fe3O4
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، تفاله چای، نانوکامپوزیت، Cellulose/Fe3O4
سال 1399
مجله نانو مواد
شناسه DOI
پژوهشگران امیر عزیزی ، کاوه خسروی

چکیده

در این مطالعه، نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی به روش سبز و با استفاده از عصاره آبی تفالههای چای به عنوان عامل کاهنده تولید و در ادامه از آنها به منظور تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی و زیست تخریبپذییر Cellulose/Fe3O4 اسذتفاده شذد . نانوسذاتتارهای تهیذه شذده بذا اسذتفاده از اسپکتروفوتومتری Vis-UV ،FTIR ،XRD ،SEM ،TEM ،TGA و VSM مشخصهیابی و باهم مقایسه شدند. دادههای حاصل از آنالیزهای صورت گرفته نشان دادند که نانوکامپوزیت سنتز شده دارای ساتتاری کروی با میانگین اندازه ذرات nm 5/15 میباشند که در مقایسه با اندازه نانوذرات Fe3O4 تالص از میانگین کمتری nm 28 ،برتوردار هستند. این نتایج همچنین نشان داد که نانوکامپوزیت تهیه شذده دارای مقاومذت حرارتی باالتری )C °800-450 )در مقایسه با سلولز تالص میباشد. تاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت g/emu 25 تعیین شد که کمتر از مقدار بدست آمده در نانوذرات Fe3O4 تالص )g/emu 45 )بود. در ادامه ظرفیت تورمی مورد مطالعه قرار گرفذت و g/g 3/139 تعیذین گردیذد، کذه بیشتر از ظرفیت تورمی محاسبه شده برای سلولز تالص )g/g 8/66 ،)بود. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، نانوکامپوزیت تهیذ ه شذده به دلیل برتورداری از ویژگیهای مناسب و قابل قبولی از قبیل ظرفیت جیب باالی آب، قابلیذ ت انتقذا کنتذر شذده بذه صذورت مغناط یسذ ی و زیست تخریبپییری برای استفاده در فناوریهای مختلف از قبیل دارورسانی و تصفیه آب پیشنهاد شد.