1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانو ذرات مس توسط عصاره گیاه گل گندم و کاربرد آن به عنوان جاذب
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، گل گندم، نانو مس، جاذب.
سال 1397
پژوهشگران امیر عزیزی ، رضا داورنژاد

چکیده

چکیده: در این مطالعه سنتز اقتصادی و سبز نانو ذرت مس با استفاده از عصاره آبی گیاه گل گندم، به عنوان یک عامل احیا کننده و پایدار ساز مناسب، بررسی شد. آنالیز اسپکتروفوتومتری UV-Vis ، رزونانس پلاسمون سطحی خطوط طیفی را در محدوده nm650 - 550 نشان داد. مطالعات طیف سنجی تبدیل فوریه (FTIR) وجود گروهای عاملی زیستی فعال در سطح نانو ذرات که باعث پایداری و تثبیت آن ها شده است را تایید کرد. نانو ذرات مس سنتز شده توسط تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) مشخصه یابی شدند. نانو ذرات سنتز شده فعالیت جذبی مناسبی برای حذف رنگزای متیلن بلو از خود نشان دادند راندمان حذف برای mg/L 5 رنگزای متیلن بلو در 9 pH = ، با استفاده از مقدار کم )تنها mg/L300 (، نانو ذرات مس مورد بررسی قرار گرفت، که تقریبا 5 / 51 درصد تعیین شد.