1403/01/27
امیرحسین ابوالمعصومی

امیرحسین ابوالمعصومی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9739-1340
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26664422200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاههای تقلیل فشار خطوط انتقال نفت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
خطوط انتقال نفت، تولید انرژی پراکنده، مدلسازی، کنترل بهینه، توربین هیدرولیک.
سال 1402
مجله مدل سازی در مهندسی
شناسه DOI
پژوهشگران مجید سلامی ، امیرحسین ابوالمعصومی ، سید علیرضا مصطفوی ، محمود رضا عطیفه

چکیده

در این مقاله به امکان بازیافت انرژی از خطوط انتقال نفت به عنوان یک منبع انرژی پاک پرداخته میشود، در حال حاضر میزان قابل توجهی از انرژی، در ایستگاههای تقلیل فشار نفت تلف میشود. سیستم پیشنهادی در این تحقیق، امکان تبدیل انرژی اتالفی به انرژی الکتریکی را توسط یک توربین فرانسیس و ژنراتورسنکرون مهیا میسازد. مدل دینامیکی خط انتقال از ایستگاه تقویت فشار تا ایستگاه تقلیل فشار برای خط انتقال نفت خام رازان- شازند و سیستم بازیافت انرژِی پیشنهادی به همراه مدل دینامیکی ادوات به کار رفته از قبیل شیر کنترلی، توربین و ژنراتور ارائه شده و معادالت فضای حالت سیستم متصل به بار محلی بدست می آید. سپس به منظور کنترل دبی، فشار، سرعت و ولتاژ، کنترلکنندههای PID و LQR بطور جداگانه طراحی شده و نتایج عملکرد آنها در شرایط مختلف مقایسه می شوند. عالوه بر آن، امکانسنجی در مورد نحوه استفاده از انرژی بازیافتی، به صورت محلی و تزریق آن به شبکه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که در شرایط نرمال انرژی قابل مالحظهای از خطوط مذکور قابل بازیافت و کنترل می باشد.