1403/05/04
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رژیم غذایی وزغ سبز در شهرستان اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
وزغ سبز، تغذیه، حشرات
سال 1401
پژوهشگران علیرضا پسرکلو(استاد راهنما)، علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)

چکیده

دوزیستان بی دم این توانایی را دارند که زمان فعالیت خود را تغییر داده و دامنه جستجوی خود را برای یافتن مواد غذایی گسترش دهند. در این مطالعه رژیم تغذیه ایBufotes variabilis مورد بررسی قرار گرفته است. 85 وزغ مورد مطالعه درمجموع تعداد 2189 صید در معده شان یافت شد که این طعمه ها متعلق به سه شاخه جانوران شامل بندپایان و، کرم های حلقوی ونرمتنان بودند. حشرات از شاخه بندپایان با 97/94 درصد اصلی ترین آیتم غذایی وزغ سبز بود. خانواده Formicidae مهم ترین آیتم غذایی وزغ سبز بود که نشان از تفاوت قابل توجه رژیم غذایی این گونه با قورباغه مردابی دارد. وزغ سبز شکار در شب و حشرات خشکی زی در محیط خارج از آب را بیشتر ترجیح می دهد و ارتباط مستقیم بین تعداد آیتم های غذایی مصرف شده و اندازه وزغ ها وجود دارد. نتایج آماری نشان داد که رژیم غذایی در وزغهای نر و ماده تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند. در زیستگاه تولیدمثلی تعداد نرها بطورقابل توجه ای از ماده ها بیشتر بود که تلویحا وجود مهاجرت وابسته به جنس را در این گونه تایید می کند.