1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مورفوبیومتری راسته پس استیگمایان (Ixodida) در مشهد میقان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بررسی مورفومتری، راسته پس استیگمایان، اراک.
سال 1400
مجله زيست شناسي جانوري تجربي
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه اکبری ، مهدی خدایی مطلق ، علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، سید مهدی طالبی

چکیده

کنه ها ناقل عوامل عفونت زا به انسان ها و حیوانات و ناقل بیماری هایی انگلی و ویروسی همچون تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هستند. هدف از این مطالعه شناسایی صفات مورفومتریک با ارزش برای افتراق گونه های راسته ی Ixodida با استفاده از روش های مورفوبیومتریک است. برای این منظور 186 عدد کنه از خانواده آرگازیده که متعلق به دو جنس آرگاس و اورنیتودوروس، شامل گونه های Argas persicus، A. reflexus و Ornithodoros lahorensis شناسایی شدند. 413 عدد کنه نیز از خانواده ایکسودیده که متعلق به سه جنس و پنج گونه شامل Rhipicephalus sanguineus، R. turanicus، Hyalomma anatolicum، H. asiaticum،Haemaphysalis sulcata جمع آوری و با استفاده از چندین کلید شناسایی معتبر تشخیص داده شدند. بررسی میزان تنوع گونه ای و فراوانی کنه ها ی دامی در همه گروه سنی و از هر دو جنس در نشخوار کنندگان شامل گاو، گوسفند و بز نیز انجام شد. برای این منظور، 20 ایستگاه در منطقه مشهد میقان انتخاب و نمونه گیری به صورت ماهیانه و در طول یک سال از فروردین ماه تا اسفندماه 1395 انجام شد. در مجموع تعداد 18 پارامتر مورفوبیومتری با استفاده از استریومیکروسکوپ، تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها پس از کدگذاری به روش PCA و با استفاده از نرم افزارSPSS (نسخه 16) مورد تحلیل و با استفاده از نرم افزار MVSP به روش های UPGMA،PCO و PCA آنالیز و سپس درختچه و نمودار مربوطه رسم شد. در آنالیز PCA صفات مورفوبیومتری در مجموع چهار مؤلفه به دست آمد که 91 درصد کل واریانس را توجیه نمود. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه اختلاف معنی داری را در بین بیشتر صفات با یکدیگر نشان داد.