1403/05/04
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1400/03/24 11:56:9 ق.ظ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کرم خاکی- مطالعه اکوفونستیکی-کربن خاک-گیاهان ریزوسپور-اصفهان
سال 1399
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد راهنما)، سیدنوراله موسوی(استاد مشاور)، مبینا صفاری انارکی(دانشجو)

چکیده

کرم خاکی از جمله مهم ترین گونه های جانوری ساکن خاک است. نمونه برداری در بین سال های 98 الی 99 در طول مدت یک سال تمام، چهار فصل و در 10 ایستگاه نمونه برداری از شهرستان اصفهان انجام شد. برخی فاکتور های محیطی در هر ایستگاه نمونهبرداری مورد مطالعه وثبت قرار گرفت. نمونه های کرم خاکی به صورت زنده به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه اراک منتقل و پس از بررسی و مطابقت با کلیدهای شناسائی مجارستان مورد شناسائی قرار گرفتند. نمونه های شناسائی شده عبارت بودند از: Aporrectodea longa, A. rosea, A. Jassyensis و Lumbricus rubellus، همه گونه های شناسائی شده متعلق به خانواده LUmbricidae می باشند. نمونه های خاک و گیاهای جمع آوری شده در هر ایستگاه به آزمایشگاه خاک شناسی جهت آنالیز های لازم منتقل و نتایج در متن پایان نامه لحاظ شد. رابطه ای معنا دار بین تراکم و تنوع و میزان کربن خاک (p.0.05) مشاهده گردید. میزان کربن خاک در فصل بهار، به نسبت مابقی فصول بیشتر بود که این خود کمک به رشد و فراوانی و تنوع گیاهان و در نتیجه افزایش تراکم و تنوع کرم خاکی افزایش می یابد.