1403/01/30
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
خارپوستان
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
خارپوستان، ستارگان دریائی، توتیا
سال 1392
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، یحیی یاوری ، فرانک شیرازی

چکیده

این کتاب مجموعه جانوران عضو شاخه خارپوستان مانند ستاره دریائی و توتیای دریائی را مورد بررسی و شناسائی علمی قرار می دهد، تاریخچه و فسیل های مربوط به اعضای شاخه خارپوستان نیز در فصلی جدا مورد بررسی و نقد قرار می گیرند. در انتهای کتاب نسبت به شناسائی خارپوستان موجود در خلیج فارس اشاره شده است و مشخصات هری ک با عکس معرفی گردیده است.