1403/04/30
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه روزانه زوپلانکتون در آب های شیرین شهرستان شازند
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
زوپلانکتون، شهرستان شازند، مطالعه روزانه
سال 1397
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، سید مهدی طالبی

چکیده

زوپلانکتون ها از جمله موجودات آبزی می باشند که نقش بسیار مهمی در مطالعه کیفیت آب بر عهده دارند و به همین علت متخصصینی مثل Odum(1997)،این موجودات را به عنوان معرف آلودگی آب معرفی نموده اند.از طرف دیگر نقش این موجودات به عنوان اولین حلقه از زنجیره غذائی در سیستم های آبی بر کسی پوشیده نیست Shayestehfar,1990) و لذا مطالعه و شناسائی این جانوران میکروسکپی تا سطح جنس و گونه از جمله مهمترین دستاورد های کاربردی در امر تولید مواد پروتئینی (گوشت سفید) مورد نیاز و مطالعه ضریب رشد و تولید گوشت در ماهیان رها سازی شده در هر منطقه ای می باشد. در مطالعات حاضر به شناسائی چهار گروه زوپلانکتون (Rotifera, Cladocera, Copepoda, Ostracoda) در سطح جنس و گونه، و در منابع آبی مطرح در سطح شهرستان شازند اعم از راکد، جاری و زیر زمینی پرداخته خواهد شد. تطابق تراکم و تنوع جانوران مورد بررسی هر ایستگاه در طول این پژوهش با برخی فاکتورهای محیطی از جمله دمای هوا و دمای آب، pH، غلظت اکسیژن محلول در آب، اکسیژن بیولوژیکی، اکسیژن شیمیائی، نیتروژن کل، سختی کل، تمامی جامدات آب و رطوبت مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. آنالیز آماری آخرین بخش این پژوهش خواهد بود.