1403/01/26
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فونستیکی کرم خاکی در شهرستان خمین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کرم خاکی، مطالعه اکوبیوسیستماتیکی، شهرستان خمین
سال 1396
پژوهشگران زهرا رفیعی(دانشجو)، علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، سید مهدی طالبی(استاد مشاور)

چکیده

در مطالعه حاضر که طی سال های 96-95 انجام گرفت، سعی شد گونه های کرم خاکی شهرستان خمین مورد مطالعه قرار گیرند. بدین منظور درفصول مختلف، نمونه هایی از 10 ایستگاه در شهرستان خمین جمع آوری گردید. نمونه ها به شکل زنده به آزمایشگاه تحقیقاتی جانورشناسی دانشگاه اراک منتقل شد و پس از انجام بررسی های لازم، نمونه ها فیکس شده و پس از بررسی و مطابقت آنها با کلیدشناسایی کرم های خاکی مجارستان ، شناسایی و نامگذاری شدند. نمونه ها بر اساس کلیدشناسایی عبارت بودند از: Aporrectodea caliginosa، Aporrectodea Longa، Aporrectodea rosea، jassyensis Aporrectodea ، Eiesnia fetida و Lumbricus rubellus. که همگی به خانواده Lumbricidae متعلق بوده و برای اولین بار از منطقه گزارش می شوند. به منظور بررسی تنوع جمعیتی گونه ها ی شناسایی شده، تعداد 14 صفت کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) نشان داد اکثر صفات کمی مورد مطالعه بین جمعیت ها و فصل های مختلف و بین گونه های مختلف، معنی دار است. گونه ها و جمعیت های آن ها در درختچه UPGMA و نمودار های PCA و PCO به صورت جداگانه دسته بندی شدند.