1403/05/04
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع گونهای کنههای دامی در دامداریهای مشهد میقان - شهرستان اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اگزودیده، آرگازیده، تنوع گونه، مشهد میقان
سال 1396
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه اکبری ، علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، مهدی خدایی مطلق ، سید مهدی طالبی ، علیرضا پسرکلو

چکیده

کنهها از مهمترین انگلهای خارجی هستند که شناخت وضعیت پراکنش آنها در نواحی مختلف کشور میتواند از دیدگاه پیشگیری، از بروز بیماریهای مرتبط با آنها مفید باشد. هدف این تحقیق شناسایی و بررسی میزان تنوع گونهای و فراوانی کنههای دامی در همه گروه سنی نشخوارکنندگان )شامل گاو، گوسفند و بز( و همچنین تعیین میزان تغییرات فصلی آلودگی کنه در حیوانات مذکور در بخش مشهد میقان از توابع شهرستان اراک است. این بررسی از اول فروردین تا اواخر اسفند 1394 سال انجام گردید و در طی این مدت از 20 ایستگاه و در مجموع از تعداد 1801 رأس دام نر و ماده، نمونهگیری بهصورت ماهیانه صورت پذیرفت. سپس کنهها با کمک کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی و دادههای مربوطه با استفاده از نرمافزار SPSS آنالیز گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که کنههای جمعآوری شده از دو خانواده آرگازیده ) 05 / 31% ) شامل: دو جنس و سه گونه ) Argas persicus ، A. reflexus ، Ornithodorus lahorensis ( و اگزودیده ) 95 / 68%(: شامل سه جنس و پنج گونه ) Rhipicephalus sanguines ، R. turanicus ، Hyalomma anatolicom ، H. Asiaticum ، Haemaphysalis sulcata ) بودند. این مطالعه همچنین نشان میدهد که کنهها بیشترین فراوانی را در فصل تابستان دارند و تراکم آنها در دمای بالا افزایش مییابد.