1403/01/30
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اکوبیوسیستماتیکی سخت پوستان میکروسکوپی آب شیرین در استان مرکزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اکوبیوسیستماتیک، سخت پوستان، آب شیرین، استان مرکزی
سال 1394
پژوهشگران عصمت اسکندری(دانشجو)، علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، میترا نوری(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه: در این پژوهش مطالعه ی اکوبیوسیستماتیکی سه گروه از زوپلانکتون های میکروسکوپی دایمی از شاخه ی بندپایان، زیر شاخه ی سخت پوستان آب شیرین شامل: کوپه پودا (Copepoda)، کلادوسرا (Cladocera) و استراکودا (Osteracoda) و همچنین شناسایی فیتوپلانکتون ها در استان مرکزی طی سال های 1393 تا 1394 انجام شد. مواد و روش ها: پس از نمونه برداری از هر ایستگاه، مشخصات جغرافیایی آن ایستگاه به وسیله GPS تعیین شد. نمونه های جمع آوری شده با کمک تور پلانکتون گیری به داخل بطری های یک لیتری درب سمباده ای هدایت شده و به آزمایشگاه دانشگاه اراک منتقل شد. سپس مطالعات فونستیکی بر روی نمونه های سخت پوست آنها انجام و با استفاده از منابع معتبر قابل دسترس شناسایی شدند. داده ها به روش PCA و با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز و سپس کلاستر فنوگرام مربوطه رسم گردید. با توجه به اینکه همیشه طبقه بندی و شناسایی جانوران فقط بر مبنای صفات مورفولوژیکی آن ها امکان پذیر نبوده و از دقت کافی برخوردار نیست، لذا استفاده از خصوصیات بیوسیستماتیکی از جمله اکولوژی، مورفو-آناتومی و روابط بیولوژیکی آنها می تواند به تاکسونومی دقیق تر آنها کمک کرده و به تهیه فون بیولوژیکی اعضای رده های مذکور بیانجامد. نتایج: در این پژوهش، بررسی تاکسونومیک گروهی از سخت پوستان (Crustacean) از 10 ایستگاه منابع آب شیرین جاری و راکد استان مرکزی صورت گرفت. اعضای زیرردۀ Cladocera متعلق به 1 راسته، 4 خانواده، 8 جنس و 8 گونه می باشند. خانوادۀ Chydoridae شامل گونه های Chydorus poppei، Chydorus spharicus، Alona costata، Alona rectangula، Alona affinis، Camptocercus rectirostris می باشد. خانوادۀ Macrothricidae با گونه های Macrothrix laticornis، Pleuroxus hamulatus، خانوادۀ Sididae با جنس Diaphanosoma، خانوادۀ Daphnidae با جنس های Daphnia و Scapholebris شناسایی شدند. از ردۀ Copepoda3 راسته، 3 خانواده، 8 جنس و 10 گونه شناسایی شدند. راسته Calanoida با خانوادۀ Diaptomidae، گونۀ Acantho diaptomus، راسته Harpacticoida با خانوادۀ Canthocamptidae، گونۀ Canthocamptus staphylinus، راسته Cyclopoida، با خانوادۀ Cyclopoidae،شامل، گونه های Eucyclops agilis، Cyclops exilis،Cyclops vernalis ،Mesocyclops hyalinus،Eucyclops speratus ،Macrocyclops albidus ، Tropocyclops