1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فونستیکی راسته کوپپودا در استان قزوین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فونستیک، پاروپایان، قزوین
سال 1393
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، میترا نوری(استاد مشاور)، سوده ترابی(دانشجو)

چکیده

زئوپلانکتون جاندارانی کوچک، از محدوده میکرون تا سانتیمتر دارد که در آب زندگی می کنند و ضعیف ترین جریانات آب جابجا می شوند. پلانکتون ها جاندارانی از محدوده باکتری ها تا عروس های دریایی را شامل می شوند. این موجودات اجزای حیاتی زنجیره غذایی زیستگاه های دریایی و آب شیرین را تشکیل می دهند. جوامع پلانکتونی بر روی کیفیت آب تأثیر دارند. براین اساس برای مدیریت کیفیت آب نیازمند درک وسیعی درباره پلانکتون ها و اثر متقابل میان آن ها و محیط هستیم.در این تحقیق به مطالعه فونستیکی راسته کوپه پدا در استان قزوین مبادرت شد. در پژوهش حاضر نمونه های پاروپایان در طی دو فصل بهار و تابستان از منابع مختلف آبی (شانزده ایستگاه) استان قزوین جمع آوری شدند. نمونه برداری از منابع آب های سطحی، آب های زیر زمینی و آب های راکد در سطح استان قزوین صورت گرفت. در این پژوهش دو روش نمونه برداری مختلف مورد استفاده قرار گرفت. الف) استفاده از تور پلانکتون گیری مخروطی با قطر 15 و طول 50 سانتیمتر با منافذی به اندازه 100 میکرومتر جهت فیلتر کردن مناسب آب با کمترین میزان آسیب دیدگی و بیشترین میزان صید و ب) استفاده از دبه های پلی اتیلنی برای محاسبه تراکم پاروپایان در هر ایستگاه، به طور تصادفی معادل 4 لیتر آب با کمک یک لیوان کوچک پلی اتیلن به آرامی جمع و به داخل دبه پلی اتیلنی انتقال داده شد. بر روی هر دبه مانند روش قبل محل و زمان نمونه برداری، دما و PH یادداشت شد. نمونه ها جهت مطالعات بعدی به آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال داده شدند. نمونه ها به دو صورت زنده (در آکواریوم) و فیکس شده ( در گلیکوالکل 7 در صد در محیط آزمایشگاه نگهداری و توسط کلید های معتبر شناسائی مورد مطالعه و شناسائی قرار گرفتند.تراکم و تنوع نمونه بر حسب لیتر در هر ایستگاه محاسبه و ثبت گردید. محاسبات آماری توسط Chi square و Spss20 و ANOVA دو طرفه به انجام رسید. در این پژوهش از مجموع 16 ایستگاه، تعداد 9 جنس، 4 خانواده و 3 راسته پاروپا مورد شناسایی قرار گرفتند.