1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی جوندگان و مطالعه نقشه پراکندگی آن ها در شهرستان اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اراک، پراکنش، جوندگان، گونه.
سال 1392
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، جمشید درویش(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد مشاور)، معظمه ابوالحسنی(دانشجو)

چکیده

وجود جوندگان در مجاورت محیط های شهری، تردد آن ها در مزارع و اماکن انسانی علاوه بر خسارت های اقتصادی که فراهم می کند، تهدید کننده سلامت انسان نیز است. وفور بالای جوندگان در شهرهای ایران یکی از معضلات بهداشتی کشور است. به علت تنوع شرایط اکولوژیکی در ایران ضرورت دارد که تنوع جوندگان در هر منطقه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه حاضر نمونه برداری از شهرستان اراک طی پاییز (مهر و آبان) سال 90 و تابستان و پاییز (مهر و آبان) سال 91 با استفاده از تله های زنده گیر صورت گرفت. نمونه ها پس از جمع آوری به آزمایشگاه منتقل شدند و از لحاظ مورفولوژیک و مورفومتری مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور مطالعات مورفومتری پنج صفت ظاهری با استفاده از خط کش، شانزده صفت جمجمه ای با کولیس دیجیتال، چهارده صفت دندانی با میژروسکوپ و نسبت های مهم اندازه گیری شدند. نمونه ها با استفاده از کلید های شناسایی و مقالات مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که نمونه های جمع آوری شده به سه خانواده و نه گونه ی جوندگان تعلق دارند: Family Muridae, Subfamily GerbillinaeMeriones libycus, Meriones persicus, Meriones vinogradovi,SubfamilyMurinae Rattus norvegicus, Mus musculus, Mus macedonicus, Apodemus witherbyi, Family Cricetidae, SubfamilyArvicollinae Microtus qazvinensis, Family, Hystricidae, Hystrix indica. گونه هایMeriones vinogradovi, Mus macedonicus, Apodemus witherbyi &Microtus qazvinensis برای اولین بار از شهرستان اراک و استان مرکزی گزارششدند.