2024 : 7 : 20
Ali Radjaie

Ali Radjaie

Academic rank: Associate Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5206-3789
Education: PhD.
ScopusId:
HIndex:
Faculty: Literature and Languages
Address: Arak University
Phone:

Research

Title
مؤلفه های هویت انسانی در شاهنامه فردوسی Kriterien der menschlichen Identität in Shahnameh Ferdowsi
Type
JournalPaper
Keywords
هویت، شاهنامه، هویت انسانی، Identität
Year
2016
Journal Spektrum Iran
DOI
Researchers Hasan Haidary ، Ali Radjaie

Abstract

آقای دکتر حیدری نویسنده مقاله از دانشگاه اراک موضوع "هویت" را در "شاهنامه فردوسی" بررسی می نماید. نوع ادبی حماسه به لحاظ کلیتی که دارد به روح قومی و سرشت یک ملت نزدیک تر است و شخصیت هر قوم در حماسه های او بهتر از انواع دیگر ادبی نمودار می شود. بدین سبب شاهنامه فردوسی "نماد ملیت و هویت ایرانی" است. در عصر فردوسی شرایط تاریخیِ و فرهنگیِ نوزایی و احیای هویت ملی فراهم بوده است و شاعر با سرایش شاهنامه بخوبی از پس این وظیفه خطیر بر آمده است. هویت در ارتباط با غیر و تمایز از غیر شکل می گیرد و از مؤلفه های اصلی آن، زبان ملیت، مذهب، فرهنگ، جغرافیای سیاسی و معنا هستند. از ویژگی های هویت انسانی در شاهنامه می توان به خرد، دادگری، عبرت و تأمل، مرگ و تقدیر اشاره کرد. درکنار این هویت اصلی و ویژه شاهنامه "هویت پهلوانی" است که پیمان و عهد، نام و ننگ و جنگ و صلح از مؤلفه های اصلی آن است. در این مقاله نخست به تعریف هویت پرداخته شده و سپس مؤلفه های اصلی آن تبیین شده است. آنگاه مهمترین مؤلفه های هویت انسانی در شاهنامه بررسی و تحلیل شده است. در پایان نویسنده به "هویت پهلوانی" و ویژگی های آن می پردازد و با ذکر مصادیق مختلف از شاهنامه موضوع را استدلال می نماید