1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ازدیاد درون شیشه ای و سازگاری آدنیوم به عنوان یک گیاه زینتی ارزشمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
رز صحرا، ریزازدیادی، کالوس، سیتوکینین، شاخساره زایی
سال 1399
مجله علوم باغباني ايران
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه زارعیان ، مینا تقی زاده ، علیرضا خالقی

چکیده

شرایط کشت درون شیشه ای آدنیوم به عنوان یک گیاه زینتی وارداتی با ضریب ازدیاد کم، می تواند زمینه خوبی را برای تکثیر انبوه در تولید این گیاه ارزشمند فراهم آورد. بدین منظور این پژوهش به شکل فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی طی آزمایش های شاخساره زایی، پرآوری و ریشه زایی جهت بهینه کردن اندام زایی در دو گونه آبسوم و عربیکوم انجام شد. بیشترین شاخساره زایی در محیط کشت MS دارای BA 5/0 میلی گرم در لیتر برای گونه آبسوم و برای گونه عربیکوم در محیط کشت MS دارای 5/0 میلی گرم در لیتر BA به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر TDZ بود. اندام زایی در گونه عربیکوم بیشتر به صورت برگ و ریشه مشاهده شد و انگیزش شاخساره در آن نسبت به گونه آبسوم در مدت زمان طولانی تر رخ داد. نتایج نشان داد می توان از غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر BA برای پرآوری شاخساره های انگیزش یافته در هر دو گونه آدنیوم استفاده کرد. بهترین تیمار در مرحله ریشه زایی محیط MS کامل به همراه 3/0 درصد زغال فعال بدون تنظیم کننده رشد حاصل شد. سازگاری تدریجی گیاهچه ها ابتدا در پرلایت استریل دارای MS یک دوم غلظت و سپس در بستر کشت خاک باغچه، ورمی کمپوست و پرلایت انجام گرفت.