1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع بیوشیمیایی برخی از جمعیت های گونه وحشی Prunus microcarpa Boiss.
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ژرم پلاسم، تنوع، Prunus microcarpa
سال 1398
پژوهشگران رحیم محمدی ، علی خدیوی ، علیرضا خالقی ، مرتضی اکرمیان طرق طی

چکیده

گونه Prunus microcarpa Boiss. می تواند به عنوان پایه یا والد در برنامه های اصلاحی گیلاس و آلبالو مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر، تنوع بیوشیمیایی تعدادی از جمعیت های این گونه در استان مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که صفات بیوشیمیایی اندازه گیری شده دارای تفاوت های معنی داری بین ژنوتیپ ها هستند. میزان مواد جامد محلول در دامنه 10 تا 31 درصد قرار داشت، در حالی که میزان اسیدیته قابل تیتراسیون از 0/47 تا 1/88 درصد متغیر بود. میزان فنول کل در دامنه 2/05 تا 82/60 میلی گرم در 100 گرم میوه قرار داشت، در حالی که میزان فلاونوئید از 0/32 تا 12/31 میلی گرم در 100 گرم میوه متغیر بود. میزان آنتوسیانین در دامنه 0/03 تا 4/62 میلی گرم در 100 گرم میوه قرار داشت و میانگین آن 1/86 بود. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی از 1/16 تا 50/71 میلی گرم در 100 گرم میوه متغیر بود. در تجزیه به روش کلاستر، ژنوتیپ ها بر اساس صفات بیوشیمیایی در دو گروه اصلی با زیرگروه های مختلف قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ژرم پلاسم مورد مطالعه دارای تنوع بالایی از نظر صفات بیوشیمیایی مورد بررسی می باشد.