1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه کردن گندزدایی و کالوس زایی گیاه زینتی ارزشمند آدنیوم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آدنیوم، کالوس زایی،، گندزدایی، کشت درون شیشه ای
سال 1397
پژوهشگران مینا تقی زاده ، فاطمه زارعیان ، علیرضا خالقی

چکیده

تولید گیاهان در شرایط درون شیشه ای بهترین وسیله ممکن برای حذف پاتوژن ها و تولید در مقیاس بزرگ در محصولات باغبانی از جمله گیاهان زینتی است. با توجه به اینکه آدنیوم گیاهی وارداتی است بنابراین بهینه کردن شرایط کشت درون شیشه ای این گیاه زینتی می تواند زمینه خوبی را برای تولید انبوه و یکنواخت گیاهان و خودکفا شدن در تولید این گیاه زینتی فراهم آورد. لذا در این پژوهش اثر ترکیب تنظیم کننده های رشد NAA (1و 2 میلی گرم در لیتر) وBA (0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) بر ریزنمونه های برگ و ساقه در طی مراحل باززایی این گیاه زینتی گلدانی مورد بررسی قرار گرفت. محیط کشت مورد استفاده MS تکمیل شده با 30 گرم در لیتر ساکارز بود. ابتدا شرایط گندزدایی با استفاده از الکل، سفید کننده تجاری، اسانس آویشن، آنتی بیوتیک بهینه گردید. نتایج نشان داد، در ریزنمونه های برگی و ساقه ای پاسخ درون شیشه ای صرفا در جهت کالوس-زایی بود. بیشترین میزان کالوس زایی ساقه با غلظت یک میلی گرم در لیتر NAA حاصل شد. بیشترین کالوس زایی برگ با غلظت دو میلی گرم در لیتر NAA و نیم میلی گرم در لیترBA بود. کاربرد سایر تنظیم کننده های رشد مانند کینیتین و سایر غلظت های NAA و BA نیز باعث القای کالوس در این ریزنمونه ها شد. احتمالا سطوح بالای اکسین درون زا به عنوان عاملی برای پاسخ کالوس زایی در این گونه بوده است.