1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ریزازدیادی Adenium arabicum
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آدنیوم، ریزازدیادی، کالوس، تنظیم کننده رشد
سال 1397
پژوهشگران مینا تقی زاده(استاد راهنما)، علیرضا خالقی(استاد مشاور)، فاطمه زارعیان(دانشجو)

چکیده

روش کشت بافت در گونه های گیاهی نقش کلیدی در موفقیت روش های انتقال ژن و مطالعات سلولی دارد. بهینه کردن شرایط کشت درون شیشه ای گیاه آدنیوم می تواند زمینه خوبی را برای تکثیر انبوه در تولید این گیاه زینتی فراهم آورد. بدین منظور این پژوهش طی آزمایش های مختلف جهت بهینه کردن مراحل گندزدایی و اندام زایی این گیاه انجام شد. بهترین تیمار در مرحله گندزدایی الکل70 % به مدت زمان یک دقیقه و وایتکس 20 % به مدت زمان دو دقیقه و استفاده از آنتی بیوتیک سفکسیم به میزان 100میلی گرم در لیتر در محیط کشت بود. بهترین تیمار در مرحله کالوس زایی NAA به میزان یک میلی گرم در لیتر برای ریزنمونه ساقه و NAA دو میلی گرم در لیتر به همراه BA 5/0 میلی گرم در لیتر برای ریزنمونه برگ حاصل شد. بیشترین شاخساره زایی در محیط BA 5/0 میلی گرم در لیتر برای گونه obesum و بیشترین شاخساره زایی گونه arabicum در محیط کشت دارای BA 5/0 میلی گرم در لیتر به همراه TDZ 5/0 میلی گرم در لیتر بود. در مرحله پرآوری با افزایش غلظت سیتوکینین در هر دو گونه کاهش شاخساره زایی مشاهده شد. بهترین تیمار در مرحله ریشه زایی محیط MS کامل به همراه 3/0 % زغال فعال بدون تنظیم کننده رشد حاصل شد. سازگاری تدریجی گیاهچه ها با MS یک دوم غلظت و پرلایت استریل شده انجام شد.