1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش اسید آبسایزیک به عنوان سیگنال دهنده شیمیایی در برهم کنش گیاه میکروب
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آبسایسیک اسید، موالونیک اسید، مقاومت اکتسابی سیستمیک (SAR)، مقاومت تحریکی سیستمیک (ISR)
سال 1395
پژوهشگران بهرام زمردیان ، علیرضا خالقی

چکیده

در پاسخ گیاهان به تنش های زنده و غیر زنده، نقش ABA به خوبی شناخته شده است. اگرچه اطلاعات ژنتیکی بیوسنتز ABA در گیاهان به خوبی کشف شده اما در سایر ارگانیسم ها مسیر سنتز آن هنوز ناشناخته های بسیاری وجود دارد. مشخص شده است که میکروب های مختلف از جمله باکتری ها باعث تولید و ترشح ABA می شوند، اما نقش آن در میکروب ها شناخته نشده است. بطور کلی گیاهان با ترشحات ریشه هایشان محیط ریزوسفر را به نفع خود تغییر می دهند. برای مثال با ترشح اسید مالیک از ریشه های آرابیدوپسیس باعث جذب باکتریهای مفید Bacillus subtilis می گردد. از سویی، مسیر بیوسنتزی ABA در عوامل بیماری زا بطور کامل از چیزی که در گیاهان دیده می شود، متفاوت است. در B. Cinerea، بیوسنتز ABA بوسیله چهار آنزیم کد شده با bcABA1-4 کاتالیز می شود. قارچ ها قادرند به طور مستقیم از اسید موالونیک به عنوان یک پیش ماده استفاده کنند و سپس تشکیل یک فارنسیل دی فسفات واسط قبل از تشکیل نهایی ABA را بدهند. اخیرا" نشان داده شده است که ABA برون زاد می تواند جوانه زنی اسپورهای Magnaporthe oryzae،عامل بیماری زای بلاست برنج را سرعت بخشد. این پیام رسان شیمیایی (ABA) نقش های مهمی در برنج ایفا می کند و از سویی ذاتاً برای عامل بیماریزای قارچی M. Oryzae مهم است. مطالعه این ارتباطات بسیار پیچیده و گسترده و چگونگی اثرات متقابل گیاهان در واکنش به این سیگنال ها برای حصول حداکثر محصول سالم بسیار مهم و ضروری می باشد.