1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز عکس های دیجیتال، روشی نوین جهت ارزیابی کیفیت ظاهری چمن های بومی و وارداتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جوانه زنی، تنش خشکی، رنگ چمن، شاخص رنگ سبز، پروهگزادیون کلسیم.
سال 1394
پژوهشگران ایمان روح الهی ، محسن کافی ، جواد رضاپور ، علیرضا خالقی

چکیده

آنالیز عکس های دیجیتال روشی است کَمّی وتکرار پذیر که می توان از نتایج آن برای ارزیابی استقرار و تعیین کیفیت ظاهری چمن ها استفاده نمود. ارزیابی استقرار و کیفیت ظاهری در جمعیت های فستوکای بلند، جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در مرحله جوانه زنی به ترتیب سریع ترین و کامل ترین استقرار را در جمعیت های گناباد و اصفهان در مراحل ابتدایی جوانه زنی نشان داد. شاخص تیرگی رنگ سبز بالاتری نسبت به سایر جمعیت ها دررقم باروادو مشاهده شد. همچنین در ارزیابی کیفیت ظاهری چمن کنتاکی بلوگراس رقم باریمپالا با استفاده از روش آنالیز عکس های دیجیتال تحت تیمار پروهگزادیون کلسیم نیز افزایش رنگ سبز و در نتیجه کیفیت ظاهری چمن های تیمار شده با کند کننده رشد مشاهده شد و روند افزایش رنگ تا غلظت 15 میلی گرم در متر مربع پروهگزادیون ادامه یافت. نتایج ارزیابی با استفاده از عکس های دیجیتال نشان داد که این روش به خوبی و با دقت بالا می تواند کیفیت ظاهری چمن را بر اساس یک پارامتر عددی دقیق و بدون دخالت نظر شخصی ارزیاب تعیین نماید.