1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب ژنوتیپ‌های دیرگل برتر بادام (Prunus amygdalus L.) بر اساس صفات رویشی و میوه در مناطقی از شهرستان شازند
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
انتخاب ژنوتیپ‌های دیرگل برتر بادام (Prunus amygdalus L.) بر اساس صفات رویشی و میوه در مناطقی از شهرستان شازند
سال 1402
پژوهشگران فاطمه بیگی(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)

چکیده

انتخاب ژنوتیپ‌های دیرگل برتر بادام (Prunus amygdalus L.) بر اساس صفات رویشی و میوه در مناطقی از شهرستان شازند