1403/03/28
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ‌های دیرگل برتر گردو (Juglans regia L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی در مناطقی از شهرستان اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شناسایی ژنوتیپ‌های دیرگل برتر گردو (Juglans regia L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی در مناطقی از شهرستان اراک
سال 1402
پژوهشگران فریبا عین الهی(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)

چکیده

شناسایی ژنوتیپ‌های دیرگل برتر گردو (Juglans regia L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی در مناطقی از شهرستان اراک