1402/12/13
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع صفات مورفولوژیکی و میوه بین جمعیت های گونه بادام وحشی Prunus lycioides
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اصلاح، گونه وحشی، بادام، صفات، حفاظت ژنتیکی
سال 1399
پژوهشگران سید مهدی هاشمی(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)

چکیده

Prunus lycioides Spach یکی از گونه های بومی ایران بوده که در زیرجنس Amygdalus، جنس Prunus و خانواده Rosaceae قرار دارد. پژوهش حاضر برای ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و میوه در بین اکسشن های مختلف این گونه در استان مرکزی صورت گرفت. برخی از صفات ارزیابی شده تنوع قابل توجهی در بین اکسشن های مورد مطالعه نشان دادند. طول برگ شاخه یکساله از 96/20 تا 15/26 میلی متر متغیر بود، در حالی که عرض برگ شاخه یکساله از 60/1 تا 92/3 میلی متر متغیر بود. علاوه بر این، طول برگ اسپوری بین 32/14 و 83/28 میلی متر بود و عرض برگ اسپوری بین 96/1 تا 51/3 میلی متر متغیر بود. وزن نات از 14/0 تا 37/0 گرم با میانگین 27/0 و وزن مغز از 06/0 تا 16/0 گرم با میانگین 09/0 متغیر بود. تاریخ تمام گل از 15 تا 30 فروردین متفاوت بود و میوه ها از 08 تا 20 تیر رسیدند. وزن هسته با ابعاد مغز همبستگی مثبت و معنی دار را نشان داد. تجزیه و تحلیل عامل های اصلی نشان داد صفاتی که همبستگی مثبت و منفی با خصوصیات مغز دارند در ایجاد تفاوت در بین نمونه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. آنالیز خوشه ای بر اساس صفات مورفولوژیکی اکسشن ها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد. نتایج به دست آمده نشان دهنده ارزش بالای گونه وحشیP. lycioides بود که می تواند در برنامه های اصلاحی بادام کاربرد زیادی داشته باشد. بنابراین این منبع ژنتیکی ارزشمند باید حفظ شود.