1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های برتر کُنار (Ziziphus spina-christi (L.) Willd.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کُنار، ژنوتیپ های برتر، صفات مورفولوژیکی، صفات بیوشیمیایی.
سال 1399
پژوهشگران گلنار زندوکیلی(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)، مرتضی اکرمیان طرق طی(استاد راهنما)

چکیده

میوه کُنار (Ziziphus spina-christi L.) به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی بالا مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، 48 ژنوتیپ کنُار و دو ژنوتیپ کُنار هندی (Ziziphus mauritiana) از شهر شوشتر واقع در استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول صفات مورفولوژیکی و خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ کُنار هندی به نام سیبی بیشترین وزن میوه را به خود اختصاص داد. هم چنین شوشتر-1 بیشترین وزن هسته را به خود اختصاص داد. در مرحله بعد صفات بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. بهترین ژنوتیپ ها از نظر فنول کل مربوط به شوشتر-1 (58/49 میلی گرم در گرم میوه) و شوشتر-35 (83/15 میلی گرم در گرم میوه) بود. هم چنین میزان فلاونوئید ژنوتیپ شوشتر-39 (29/2 میلی گرم در گرم میوه) در بیشترین حالت بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی به روش های DPPH و FRAP مربوط به شوشتر-1 و به ترتیب به میزان (99/16 میلی گرم در گرم میوه) و (15/84 میکرو-مول) بود.