1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های برتر عناب (Ziziphus jujuba Mill.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عناب، ژنوتیپ های برتر، صفات مورفولوژیکی، صفات بیوشیمیایی.
سال 1399
پژوهشگران حسین صالحی ارجمند(استاد راهنما)، علی خدیوی(استاد راهنما)، مرتضی اکرمیان طرق طی(استاد مشاور)، مرضیه عرب(دانشجو)

چکیده

میوه های عناب به دلیل تأثیر بر سلامت انسان و مزایای آن ها به عنوان غذا و دارو های گیاهی در سراسر جهان مصرف می شوند. عناب همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی دارد که می-تواند فعالیت رادیکال های آزاد را خنثی کند. در پژوهش حاضر، 105 ژنوتیپ عناب از استان های لرستان و مرکزی در سال 1398، مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول، صفات مورفولوژیکی و خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های منتخب، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین ژنوتیپ های استان لرستان (منطقه بزنوید)، ژنوتیپ بزنوید-74، بیشترین وزن میوه را به خود اختصاص داد. از بین ژنوتیپ های استان مرکزی، ژنوتیپ کمیجان-1، بیشترین وزن میوه را به خود اختصاص داد. در مرحله بعد، صفات بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. بهترین ژنوتیپ ها از نظر فنول کل شامل ژنوتیپ بزنوید-2 (11/14 میلی گرم اسید گالیک در گرم میوه) و خمین-1 (53/7 میلی گرم اسید گالیک در گرم میوه) بودند. بهترین ژنوتیپ ها از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH مربوط به بزنوید-2 (95/5 میلی گرم اسید آسکوربیک در گرم میوه) و محلات-1 (70/3 میلی گرم اسید آسکوربیک در گرم میوه) و به روش FRAP، بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی متعلق به بزنوید-2 (02/94 میلی مول) و محلات-1 (45/57 میلی مول) بودند. بهترین ژنوتیپ ها از نظر آنتوسیانین شامل بزنوید-92 (66/77 میکرو گرم سیانیدین در گرم میوه) و خمین-1 (12/30 میکرو گرم سیانیدین در گرم میوه) بودند.