1403/04/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پرولین و 24-اپی براسینولید بر شاخص های رشد و صفات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) (Satureja hortensis L.)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پرولین، 24 -اپی براسینولید، شاخصهای رشد، صفات بیوشیمیایی، مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)
سال 1398
مجله فصلنامه پژوهش هاي علوم گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا محمدی حنیفه لویی ، احمدرضا عباسی فر ، علی خدیوی ، مرتضی اکرمیان طرق طی

چکیده

پرولین یک اسمولیت سازگار رایج است و با تنظیم اسمزی و محافظت از غشاها، پروتئین ها و آنزیم ها از اثرات مخرب تنش های اسمزی در گیاهان جلوگیری می کند. براسینواستروئیدها گروه جدیدی از تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند و باعث تحریک رشد آن ها می شوند. در این مطالعه، اثرات محلول پاشی پرولین و 24-اپی براسینولید بر شاخص های رشد و صفات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای محلول پاشی شامل شاهد (عدم محلول پاشی)، پرولین (20 میلی مولار) و 24-اپی براسینولید (یک میکرو مولار) بود که در مراحل رشد رویشی و زایشی اعمال گردید. مطابق نتایج، محلول پاشی پرولین موجب افزایش معنی دار محتوی پرولین به میزان 4/394 درصد، شاخص کلروفیل به میزان 8/4 درصد، فنل کل به میزان 8/9 درصد، فلاونوئید به میزان 18 درصد، عملکرد اسانس به میزان 8/15 درصد، وزن تر اندام هوایی به میزان 8 درصد، وزن خشک اندام هوایی به میزان 8/7 درصد، وزن تر برگ و گل به میزان 8/6 درصد، وزن خشک برگ و گل به میزان 8 درصد و قطر ساقه گیاه به میزان 4/7 درصد نسبت به شاهد شد. همچنین محلول پاشی 24-اپی براسینولید باعث افزایش معنی دار ترکیبات فنلی به میزان 15/32 درصد و طول میانگره به میزان 3/8 درصد نسبت به شاهد گردید.