1403/04/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تغذیه بر عملکرد و آفتاب سوختگی سیب (Malus × domestica Borkh.) رقم رد دلیشز
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کیفیت میوه، محلول پاشی برگی، نابسامانی، عنصرهای کم مصرف، کلسیم، بُر.
سال 1397
مجله علوم و فنون باغباني ايران
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه ساروقی نیا ، علی خدیوی ، احمدرضا عباسی فر ، علیرضا خالقی

چکیده

مدیریت نامناسب تغذیه و تنش های محیطی موجب کاهش عملکرد و افزایش برخی نابسامانی ها، به ویژه آفتاب سوختگی در میوه سیب می گردند. پژوهش حاضر با هدف بهبود عملکرد کمی و کیفی، تعیین بهترین غلظت عنصرهای کم مصرف و کاهش یا حذف نابسامانی آفتاب سوختگی با استفاده از کلسیم و بُر، در سیب ’رد دلیشز‘ انجام شد. در آزمایش اول، تأثیر تیمارهای مختلف کود مایع عنصرهای کم مصرف (آهن، روی و منگنز) بر عملکرد کمی و کیفی رقم مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان داد بین تیمارها از نظر ویژگی های وزن میوه، طول میوه، عرض میوه، ماده های جامد محلول و میزان آب میوه تفاوت معنی داری مشاهده شد. با توجه به نتیجه های به دست آمده، کاربرد تیمار سه کیلوگرم کود در هزار لیتر آب، برای محلول پاشی در اواخر اردیبهشت برای باغ های سیب ’رد دلیشز‘ پیشنهاد می شود. در آزمایش دوم، تأثیر تیمارهای مختلف کلسیم و بُر در دو مرحله زمانی بر میزان آفتاب سوختگی و ویژگی های کمی و کیفی سیب’رد دلیشز‘ مورد پژوهش قرار گرفت. نتیجه ها نشان داد که محلول پاشی ترکیب کلسیم1% و بُر دو کیلوگرم در هزار لیتر آب، در اواخر اردیبهشت تأثیر بهتری بر کاهش آفتاب سوختگی و افزایش کیفیت میوه سیب رقم ’رد دلیشر‘ دارد و به باغدار پیشنهاد می شود.