1402/12/13
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های برتر توت سیاه (Morus alba var. nigra L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توت سیاه، ژنوتیپ های برتر، صفات مورفولوژیکی، صفات بیوشیمیایی.
سال 1397
پژوهشگران حسین صالحی ارجمند(استاد راهنما)، علی خدیوی(استاد راهنما)، مرتضی اکرمیان طرق طی(استاد مشاور)، مریم فراهانی(دانشجو)

چکیده

میوه توت سیاه (Morus alba var. nigra) به دلیل مقدار آنتوسیانین و آنتی اکسیدان فراوانی که دارد، در رژیم غذایی مردم متداول و معمول است. در پژوهش حاضر، 110 ژنوتیپ توت سیاه از 10 منطقه استان مرکزی در سال1397، مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول، صفات مورفولوژیکی و خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های منتخب، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ اراک-16، بیشترین وزن میوه را به خود اختصاص داد. در مرحله بعد، صفات بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. بهترین ژنوتیپ ها از نظر فنول کل شامل فرمهین-6 (63/922 میلی گرم در 100 گرم میوه)، اراک-9 (47/887 میلی گرم در 100 گرم میوه) و اراک-3 (32/830 میلی گرم در 100 گرم میوه) بودند. بهترین ژنوتیپ ها از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH مربوط به فرمهین-6 (84/1524 میلی گرم در 100 گرم میوه)، اراک-9 (98/1250 میلی گرم در 100 گرم میوه) و فرمهین-ذلف آباد-2 (97/1188 میلی گرم در 100 گرم میوه) بودند، در حالی که به روش FRAP، بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی متعلق به ژنوتیپ های فرمهین-6 (48/12 میلی مول)، اراک-9 (36/12 میلی مول) و اراک-28 (00/11 میلی مول) بود و به روش RP، ژنوتیپ های اراک-28 (1670 میلی-گرم در 100 گرم میوه)، اراک-9 (35/1571 میلی گرم در 100 گرم میوه) و فرمهین-6 (83/1557 میلی گرم در 100 گرم میوه) دارای بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی بودند. بهترین ژنوتیپ ها از نظر آنتوسیانین شامل اراک-28 (68/569 میلی گرم در 100 گرم میوه)، مهاجران-17 (00/445 میلی گرم در 100 گرم میوه) و فرمهین-8 (98/416 میلی گرم در 100 گرم میوه) بودند. ژنوتیپ های اراک-17 (29/19 گرم در 100 گرم میوه)، آشتیان-سیاوشان-3 (04/19 گرم در 100 گرم میوه) و خنداب-7 (71/16 گرم معادل گلوکز در 100 گرم میوه) به ترتیب بیشترین میزان قند میوه را به خود اختصاص دادند. بیشترین میزان ویتامین C متعلق به ژنوتیپ های اراک-28 (66/366 میلی گرم)، مهاجران-19 (22/322 میلی گرم) و تفرش-3 (66/266 میلی گرم معادل اسید آسکوربیک در 100 گرم میوه) بود. ژنوتیپ های فرمهین-11 (48/382 میلی گرم)، اراک-8 (34/382 میلی گرم) و آشتیان-حاتم آباد-1 (44/367 میلی گرم معادل گلایسین) دارای بیشترین میزان اسید آمینه بودند.