1403/05/03
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی ژنوتیپ های برتر انار از نظر کمیت و کیفیت میوه
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
انار، صفات پومولوژیکی، ژنوتیپ برتر، وزن آریل، نرم دانگی
سال 1398
پژوهشگران علی خدیوی ، دانیال آینه کار ، میلاد کاظمی ، علیرضا خالقی

چکیده

انار (Punica granatum L.) یکی از قدیمی ترین میوه های خوراکی بوده و دارای خواص آنتی اکسیدانی زیادی نیز می باشد. در مطالعه حاضر، تنوع مورفولوژیکی بین 100 ژنوتیپ انار با هدف معرفی ژنوتیپ های برتر انجام شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر صفات اندازه گیری شده تفاوت معنی داری وجود دارد. میوه ها در اکثر ژنوتیپ ها دیررس بودند. وزن میوه در دامنه 60/106 تا 91/496 گرم قرار داشت و میانگین آن 78/272 گرم بود. وزن 100 عدد آریل تازه از 49/24 تا 32/51 گرم متغیر بود. تعداد هفت ژنوتیپ دارای صفت نرم دانگی بودند. وزن میوه هبستگی مثبت و معنی دار با طول میوه، عرض میوه، طول تاج میوه، قطر تاج میوه، ضخامت پوست میوه، وزن آریل و آب میوه نشان داد. با استناد به صفات اندازه گیری شده در مطالعه حاضر، ژنوتیپ های Saveh-69، Saveh-39، Saveh-36، Saveh-21، Saveh-41، Saveh-4، Saveh-83، Saveh-29، Saveh-2، Saveh-40، Saveh-35، Saveh-68، Saveh-15، Saveh-16، Saveh-71 و Saveh-51 دارای ارزش بالایی از نظر اندازه میوه، نرمی دانه و نسبت TSS/TA بودند و لذا برای کشت توصیه می شوند.