1403/05/03
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ های شاه توت (Morus nigra L.)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شاه توت، ژنوتیپ های مختلف، تنوع، صفات بیوشیمیایی، صفات مورفولوژیکی
سال 1397
پژوهشگران مرتضی اکرمیان طرق طی(استاد راهنما)، علی خدیوی(استاد راهنما)، حسین صالحی ارجمند(استاد مشاور)، اکرم سادات حسینی(دانشجو)

چکیده

شاه توت در زمینه های دارویی، اقتصادی و باغبانی از جمله محصولات مهم محسوب می-گردد. در پژوهش حاضر، تعداد 112 ژنوتیپ شاه توت از 17 منطقه در محدوده شهر های استان مرکزی و کاشان مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول، صفات مورفولوژیکی میوه و برگ تمامی ژنوتیپ های جمع آوری شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات شامل 37 صفت مورفولوژیکی و هفت صفت بیوشیمیایی بودند که از این تعداد، 20 صفت مورفولوژی و 5 صفت بیوشیمیایی، ضریب تغییرات بیش از 20 درصد را نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش ترین وزن میوه مربوط به ژنوتیپ های اسکون-5 (69/5 گرم)، برزک-32 (29/5 گرم)، برزک-27 (29/5 گرم)، برزک-16 (28/5 گرم)، برزک-9 (26/5 گرم)، برزک-21 (25/ 5 گرم)، قلعه نو-2 (13/5 گرم) و مس اولیا-2 (10/5 گرم) بود. میوه های ژنوتیپ مس اولیا-2 (34/20 میلی متر) و انجدان-2 (24/22 میلی متر) بیش ترین عرض میوه را نشان دادند. دامنه وزن میوه بین 79/1 تا 69/5 گرم با میانگین 85/3 گرم بود. بیش ترین طول میوه مربوط به ژنوتیپ اراک-1 (23/30 میلی متر) بود. بیش ترین مواد جامل محلول (TSS)، 80/24 درصد و کم ترین آن 20/11 درصد بود. کم ترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) در ژنوتیپ جاورسیان-1 (02/0 درصد) مشاهده شد که این ژنوتیپ دارای رنگ ارغوانی تیره بود. میزان محتوی آنتوسیانین کل بین 62/57 و 65/475 میلی گرم در 100 گرم وزن تر میوه بود. فنول کل نیز محدوده تغییراتی بین 27/232 تا 73/1777 میلی گرم در 100 گرم وزن تر را نشان داد. وزن میوه همبستگی مثبتی را با عادت رشد درخت، طول برگ، عرض برگ و همچنین طول میوه و عرض میوه نشان داد. این مطالعه دانش ما را در خصوص تغییرات فنوتیپی و بیوشیمیایی موجود در بین ژنوتیپ های مختلف شاه توت ارتقا بخشیده و به منظور استفاده تولید-کنندگان، اصلاح گران و پژوهش گران مسلماً مفید فایده خواهد بود.